مولد (تولید کننده انرژی)_(Generator (energy producer


کلید برای قطع یا وصل جریان_The key for on or off flowبلند گو که دو پایه دارد و انرژی باتری را به صوتی تبدیل میکند_Loudspeaker which is based on two premises and battery power to Audio Converterترانزیستور_Transistor

............................................................................................................................

علی نوایی | آرین مستمندی