توضیحات:  همیشه به یاد داشته باشیم که ما حافظ حیوانات هستیم نه مالک آنها، در روابط حیوان با حیوان همانند روابط انسان با انسان "مالکیت" معنایی ندارد ...


حجم: 242 کیلوبایت ــــــــــــــــــــــــــ

دانلود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ سعید مرتضوی ــــــــــــــــــ